Demanti Kantonalnog tužilaštva Tuzla na članak “Novi „biser“ tuzlanskih tužilaca-Zadruga „Info mreža“ poslovala sama sa sobom”

U PRILOGU OVOG DEMANTIJA  VAŠOJ REDAKCIJI DOSTAVLJAMO NA UVID IZREKE IZ RJEŠENJA GLAVNOG FEDERALNOG TUŽIOCA KOJI SU NAVEDENI U TEKSTU
Tuzilastvo TK, zgrada, optuznice
Kantonalno tužilaštvo Tuzla (Foto: Arhiva)

Kantonalno tužilaštvo Tuzla dostavilo nam je demanti Broj: A-I-348/23 od 26. oktobra 2023. godine, koji prenosimo u cijelosti.

Demanti na članak autora Ekrema Avdića od 22.10.2023. godine objavljen na web portalu Tuzlalive pod naslovom: Novi „biser“ tuzlanskih tužilaca-Zadruga „Info mreža“ poslovala sama sa sobom

               U vezi sa tekstom objavljenim na portalu Tuzlalive dana 22.10.2023. godine pod nazivom „Novi biser“ tuzlanskih tužilaca: Zadruga „Info mreža“ poslovala sama sa sobom, je objavljeno niz neistina. Veći dio teksta je zasnovan na netačnim, nepotpunim i krivo interpretiranim informacijama u vezi sa krivičnim predmetom broj T03 0 KTK 0072039 19, i to kako od strane autora, tako i od strane optuženog i njegovog branioca, a u vezi sa tim, tražimo da objavite slijedeći demanti.

               Jedina tačna tvrdnja optuženog jeste da je on bio u pritvoru šest mjeseci, a zbog osnovane sumnje da je počinio krivična djela – Zloupotrebe položaja ili ovlaštenja – iz člana 383 stav 3 KZ FBiH u sticaju sa krivičnim djelom – Porezna utaja – iz člana 273 stav 3 u vezi sa stavom 1 KZ FBiH u sticaju sa krivičnim djelom – Udruživanje radi činjenja krivičnih djela – iz člana 340 stav 1 KZ FBiH i u sticaju sa krivičnim djelom – Pranje novca – iz člana 272 stav 4 KZ FBiH, a zbog čega je protiv istog podignuta i potvrđena optužnica, te se pred Kantonalnim sudom u Tuzli vodi glavni pretres protiv optuženog Mulić Edina, njegove supruge Mulić Nine i pravnog lica Info mreža p.o. Tuzla. Iz naziva ovih krivičnih djela je evidentno da se radi o krivičnim djelima za koje su propisane dugogodišnje kazne zatvora, a optužnicom je predloženo da se od Mulić Edina i Mulić Nine oduzme imovinska korist stečena krivičnim djelom u vrijednosti od cca jedan milion KM, a veći dio imovine ovih optuženih je blokiran i nalazi se na upravljanju kod Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

               U odnosu na neistinite dijelove teksta kojima  autor, optuženi i njegov branilac nastoje dezavuisati javnost i sebi eventualno olakšati položaj u krivičnom postupku ukazujemo na odgovarajuća rješenja glavnog federalnog tužioca Federacije BiH, a u vezi sa svim navodima kojima je branilac optuženog, advokat Ifet Feraget, na vrlo prizeman i neprofesionalan način nastojao ovaj predmet izuzeti iz nadležnosti ovog tužilaštva i Kantonalnog suda Tuzla podnošenjem zahtjeva glavnom federalnom tužiocu, kako za delegaciju nadležnosti, tako i za izuzeće glavnog kantonalnog tužioca Tomislava Ljubića i postupajućeg tužioca u ovom predmetu.

               Autor teksta na kraju napominje da odbrana još nije dobila nikakav odgovor od strane Federalnog tužilaštva, što apsolutno nije tačno.

               Naime, navode iz teksta je branilac Feraget iznosio čak tri puta i svaki put je od strane glavnog federalnog tužioca njegov zahtjev odbijen kao neosnovan, te je potvrđeno da u radu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i postupajućeg tužioca Ćazima Serhatlića nije bilo nikakvih nezakonitosti, nepravilnosti niti opstruiranja prava odbrane na dokaze u ovom krivičnom postupku.

Tako glavni federalni tužilac u svom rješenju broj T11 KTA 0006350 22 od 18.02.2022.godine u dijelu u kojem obrazlaže svoju odluku o odbijanju zahtjeva branioca Ifeta Ferageta za izuzeće glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva TK i postupajućeg tužioca, te prenos nadležnosti na neko drugo tužilaštvo na prostoru Federacije BiH navodi;

u fazi istrage odbrana optuženog, koji je imao dva branioca, je aktivno učestovala  kroz sve pritvorske faze, kada su i bili upoznavani sa svim dokazima. Takođe, navodi u podnesku o uskraćivanju odbrani pristupa dokazima smatraju se neutemeljenim i neobjektivnim jer i ne odražavaju stvarno stanje stvari odnosno cijeni se i  da nije bilo nikakvog uskraćivanja prava uvida u sve spise i dokaze kako je to propisano odredbom člana 61 ZKP-a FBiH. Takođe, braniocu je ukazano na činjenicu da je optuženom dat na uvid cjelokupan materijal na kojem se zasniva optužnica i to u dane 29.11.2021. godine i 01.12.2021. godine.Ujedno , dodatno se ističe i da su svi dokazi uz optužnicu predati odbrani i u elektronskom obliku radi lakšeg rada na istom, iako to nije bila zakonska obaveza tužilaštva, uz istovremeno ukazivanje na odredbu člana 61.stav 5 ZKP-a FBiH, u smislu da ne postoji obaveza tužilaštva na kopiranje dokumenata nego samo stavljanje na uvid.

               Dodatno je navedeno od strane glavnog federalnog tužioca da u pogledu traženog zahtjeva za izuzeće kantonalnog tužilaštva TK iz 2019.godine je utvrdjeno da isti nije nikada podnesen od strane odbrane odnosno kako od strane sadašnjeg tako niti od strane ranijih branilaca optuženog“.

Nadalje, glavni federalni tužilac u rješenju broj T11 KTA 0006350 22 2 od 22.07.2022. godine ukazuje braniocu da u njegovom zahtjevu od 20.06.2022. godine nisu dostavljeni bilo kakvi dokazi, posebno konkretni dokazi, koji bi išli u prilog njegovim, cijeni se, paušalnim navodima u sveukupnosti, odnosno koji bi ukazivali na suštinski drugačiju odluku Federalnog tužilaštva od prethodno donesene, posebno u odnosu na, između ostalog, i na navode istaknute u pogledu naziva preduzeća u kojima je zaista zaposlena navedena kćerka glavnog kantonalnog tužioca, radi se o preduzeću Euroherc osiguranju d.d., te kako navodi izneseni u pogledu kćerke postupajućeg tužioca, odnosno pomenutog saslušanog svjedoka od strane Porezne uprave FBIH, ne mogu ni po svom karakteru, niti po sadržaju u kontekstu nesporno utvrđenih odlučnih činjenica u prethodnom rješenju dovesti u sumnju objektivno, efikasno i nepristrasno postupanje, kako postupajućeg, tako i glavnog kantonalnog tužioca.

               U zadnjem rješenju glavnog federalnog tužioca broj T11 KTA 0006350 22 4 od 28.12.2022. godine glavni federalni tužilac ponovno odbija kao neosnovan, sada zajednički podnesak branilaca svih optuženih za prenos mjesne nadležnosti Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona na neko drugo tužilaštvo u Federaciji, kao i zahtjev za izuzeće glavnog kantonalnog tužioca Tomsilava Ljubića i kantonalnog tužioca Ćazima Serhatlića. U ovom rješenju glavni federalni tužilac ukazuje braniocima da je glavni federalni tužilac već ranije o istim stvarima u dva navrata donosio konkretne odluke kojima su isti zahtjevi odbijani kao neosnovani, te ukazivao odbrani na zaključke iz ranijih rješenja, a koji se tiču svega onoga što je navedeno u  spornom tekstu. Glavni federalni tužilac ponovno je ukazao odbrani da je još dana 18.02.2022. godine donio rješenje broj T11 KTA 0006350 22 kojim je prvobitni zahtjev branioca prvooptuženog Mulić Edina odbio kao neosnovan, te da je rješenjem T11 KTA 0006350 22 2 od 22.07.2022. godine takođe odbio kao neosnovan zahtjev branioca od 20.06.2022. godine. Glavni federalni tužilac je napomenuo odbrani da su u tim rješenjima dati precizni i jasni razlozi za njihovo donošenje, nakon čega je povodom ponovnog podneska istog podnosioca od 27.07.2022. godine dato novo mišljenje od 17.08.2022. godine.

               Glavni federalni tužilac u zadnjem rješenju ukazuje da se u konkretnom slučaju ne radi o situaciji gdje je bilo neophodno donositi odluku o prenosu mjesne nadležnosti, jer nema konkretnih dokaza od strane odbrane da je prethodno tokom trajanja nesporno kompleksnog istražnog postupka i provođenja brojnih istražnih radnji, a i nakon toga, kako je već pomenuto, bilo neefikasnog i nezakonitog postupanja. U konkretnom slučaju Federalno tužilaštvo cijeni da ne postoje važni razlozi koji bi opravdali donošenje odluke o prenošenju nadležnosti postupanja na neko drugo kantonalno tužilaštvo, jer subjektivno viđenje odbrane odnosno ponovno iznošenje pojedinih paušalnih i proizvodnjih tvrdnji u zahtjevu, u procesnoj fazi u kojoj se predmet nalazi, kao i sadržaj i način na koji su iznesene određene tvrdnje, a  kojima u prilogu nisu ponuđeni bilo kakvi konkretni dokazi, sve navedeno ne može predstavljati okolnosti koje bi na bilo koji način dovele u sumnju objektivno, efikasno i nepristrasno postupanje kako postupajućeg, tako i glavnog kantonalnog tužioca u konkretnom predmetu.

Iz svega proizilazi da Vašeg autora ne zanima „druga strana priče“, odnosno informacije koje bi mogao provjeriti u Tužilaštvu.

U PRILOGU OVOG DEMANTIJA  VAŠOJ REDAKCIJI DOSTAVLJAMO NA UVID IZREKE IZ RJEŠENJA GLAVNOG FEDERALNOG TUŽIOCA KOJI SU NAVEDENI U TEKSTU.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona

Rješenje glavnog federalnog tužioca1, 2, 3

Podijeli

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *