Vlada TK: Evidentirane 884 prijave imovine i poklona dužnosnika i službenika

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je na današnjoj sjednici “Informaciju o provođenju Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u TK” Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom.

Prema toj informaciji, Ured je formirao je Registar koji sadrži prijave imovine i poklona zaključno sa 31.12.2022. godine, te obavio pripreme za objavu na web stranici Ureda što je i obaveza utvrđena Zakonom.

Uredu je dostavljeno ukupno 658 prijava nosilaca javnih funkcija od strane samih institucija – odnosno lica ovlaštenih u samoj instituciji. Ukupno je 1.646 prijava imovine i poklona nosilaca javnih funkcija podnesenih od strane samih nosilaca javnih funkcija. Ukupno su u Registru evidentirane 884 prijave imovine i poklona nosilaca javnih funkcija i 1.405 prijava imovine i poklona za bliske srodnike.

Registar još nije objavljen na web stranici Ureda isključivo iz tehničkih razloga te se njegovo objavljivanje očekuje uskoro.

Nakon obrade prijava pristiglih do 31.12.2022.godine stečena je jasnija slika u pogledu ispunjavanja Zakonom propisane obaveze dostavljanja prijava imovine. Prvenstveno ovdje moramo imati u vidu prijavu imovine nosioca javnih funkcija zatečenih na funkciji u momentu stupanja Zakona na snagu i to u roku od 60 dana od dana stupanja Zakona snagu.

Također, ustanovljeno je da značajan broj nosilaca javnih funkcija iz različitih razloga ne dostavlja obrasce prijave imovine i poklona popunjene na adekvatan, zakonom propisan, način a što zahtijeva dodatni angažman, ionako potkapacitiranih, kadrovskih resursa Ureda, saopćeno je iz Odjeljenja za informiranje TK.

EVO I OSTALIH ODLUKA SA DANAŠNJE SJEDNICE VLADE TK

Vlada TK donijela je Odluku kojom se prihvata tekst Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i doktora medicine i stomatologije za područje djelatnosti zdravstvene zaštite u Tuzlanskom kantonu, koji će se zaključiti između Vlade Tuzlanskog kantona i Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona.

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona uputilo je na izjašnjenje prijedlog Kolektivnog ugovora Sindikatu doktora medicine i stomatologije TK. Nakon dostavljanja primjedbi i sugestija od strane Sindikata, usaglašen je konačan tekst Kolektivnog ugovora.

Usaglašeni tekst identičan je Kolektivnom ugovoru koji je važio do 30.06.2023. godine u dijelu visine neto satnice i koeficijenta zanimanja za radna mjesta doktor medicine, stomatologije, specijalista i subspecijalista. Visina dodataka na platu za posebne uslove rada je ostala ista, s tim da je u ovom kolektivnom ugovoru, procenat određen fiksno, dok su ostali dodaci na plaću ostali nepromijenjeni.

Jedino u čemu se razlikuje je terminološko usklađivanje sa nazivom sindikata i usklađivanje sa odredbama Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruga poslodavaca.

Podrška u oblasti kulture s180 KMa 102.

Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava u okviru Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa pozicije „Podrška mladima“ u 2023. godini za projekte omladinskih udruženja i projekte udruženja i fondacija za projekte namijenjene mladima u ukupnom iznosu od 102.180 KM.

Predmet javnog poziva je bio podijeljen u dva programa i to finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja udruženja i fondacija za projekte namijenjene mladima. Javni poziv je bio otvoren do 19. maja 2023. godine.

Pristiglo je ukupno 13 prijava za program finansiranja i sufinansiranja projekata omladinskih udruženja, od čega 9 prijava ispunjava formalno pravne uslove Javnog poziva dok su 4 prijave aplikanata imale određene formalno pravne nedostatke te su označene kao nepotpune.

Za program finansiranja i sufinansiranja projekata udruženja i fondacija za projekte namijenjene mladima pristiglo je 25 prijava, od čega 6 prijava ispunjava uslove dok je 19 prijava označeno kao nepotpuno.

(Brojne odluke usvojene su na današnjoj sjednici Vlade TK – Foto: Press TK)

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice  o izmjenama i dopunama Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2023. godinu.

Na osnovu izmjena i dopuna proračuna za 2023. godinu, zajedno sa budžetskim sredstvima u iznosu od 1.350.000 KM ukupan raspoloživi prihod u 2023. godini iznosi 7.139.000 KM. Sredstva se raspoređuju i dodjeljuju prema Programu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupka za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada, koje donosi ovo Ministarstvo, na koje saglasnost daje Vlada Tuzlanskog kantona.

Namjenska sredstva koja su prikupljena u skladu sa odredbama Zakona o Fondu za zaštitu okoliša se koriste za finansiranje zaštite okoliša, a posebno za  zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka, tla i voda, saniranje deponija i smanjivanje nastajanja otpada, zbrinjavanje i obrada svih vrsta otpada, zaštitu i očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti,  provedbu energetskih programa,  uređenje zelenih javnih površina, unaprjeđivanje i izgradnju infrastrukture za zaštitu okoliša, poboljšanje praćenja i ocjenjivanja stanja okoliša, te uvođenje sistema upravljanja okolišem, poticanje održivog korištenja prirodnih dobara i istraživačkih, razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti.

U okviru kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava Vlada TK donijela je 9 odluka kojima su odobrena sredstva Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odn. Kantonalnoj upravi za šumarstvo i Poljoprivrednom zavodu, Ministarstvu za boračka pitanja, Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja, Uredu Vlade i Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom za nabavku neophodne opreme te izradu Strategije razvoja zdravstvenog sistema na Tuzlanskom kantonu za period 2023-2028. godina.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu. Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava iznosu od 3.000 KM. Udruženju građana „Biti novinar“ za sufinansiranje troškova organizacije manifestacije Dodjela novinarske nagrade „Nino Ćatić“.

Udruženju mladih „OBNOVA“  odobrena su novčana sredstva u iznosu od 500 KM za sufinansiranje manifestacije „Deseti tolerantni gulaš“.

Vlada je odobrila iznos od 2.000 KM Muzičkom obrazovnom centru „Lege artis“ Tuzla za sufinansiranje manifestacije VIII Međunarodni horski šampionat „Lege Artis“ Tuzla.

Udruženju „Pravda“ odobren je iznos od 10.000 KM za sufinansiranje realizacije dokumentarnog filma „Operacija Smoluća-Zločin bez kazne“.

Odobrena su sredstva u iznosu od 4.000 KM Udruženju građana Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla za sufinansiranje manifestacije „Obilježavanje međunarodnog dana osoba sa invaliditetom“.

Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 2000 KM Udruženju anestetičara medicinskih sestara/tehničara intenzivne terapije, reanimacije, urgentne medicine i transfuzije u Bosni i Hercegovini – “PULS“ na ime troškova organizacije i realizacije projekta „9. internacionalni kongres“.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku kojom se daje prethodna saglasnost na Odluku Senata Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla o broju i strukturi studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu godinu prvog, prvog i drugog integriranog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete Univerziteta u akademskoj 2023/24. godini od 28.07.2023. godine. Upis studenata visokoškolska ustanova može vršiti isključivo na studijske programe koji su prošli postupak licenciranja i koji u akademskoj 2023/24. godini posjeduju važeće licence.

Vlada Tuzlanskog kantona upoznata je sa zaključcima 5. sjednice Kolegija za evropske integracije. Zadužena su sva kantonalna ministarstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Služba Skupštine, Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa, član Savjetodavnog tijela Kolegija za evropske integracije, kantonalni koordinator za evropske integracije, članovi radnih grupa za evropske integracije koji učestvuju ili imaju svoje predstavnike u radnim tijelima sistema koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini da odgovorno i bez odlaganja izvršavaju sve svoje obaveze u izradi Programa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

Također su zadužena sva ministarstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Služba Skupštine i Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa da obavežu svoje predstavnike u radnim grupama za evropske integracije da odgovorno i bez odlaganja, a najkasnije u roku od 40 dana izvrše sve aktuelne obaveze u izradi Programa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju te aktivno učestvuju u daljem procesu izrade Programa integrisanja.

Institucije Tuzlanskog kantona koje su u sastavu radnih grupa za evropske integracije i ne budu provele obaveze u predviđenom roku, shodno stavu Kolegija za evropske integracije, bit će pozvane na odgovornost od strane Vlade Tuzlanskog kantona.

Vlada TK imenovala je Kantonalni tim za koordinaciju, stručnu pomoć i nadzor. Zadatak tima propisan je Protokolom za postupanje institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u procesu rehabilitacije i reintegracije povratnika iz zone sukoba i njihovih porodica sa aneksima, koji je izradila Interresorna radna grupa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u vezi sa implementacijom Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma, koji je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila 17.11.2022. godine.

Vlada TK dala je saglasnost JU Narodno pozorište Tuzla za prijem 2 glumca na određeno vrijeme od 6 mjeseci prijem referenta za prodaju ulaznica i umjetničkog rukovodioca na neodređeno vrijeme.

Također je data saglasnost Općinskom sudu u Živinicama za prijem jednog državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto stručni saradnik za izvršenje prekršajnih sankcija.

Vlada je dala saglasnost za prijem dva uposlenika i JU Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla. Riječ je o radnim mjestima stručnih suradnika za pravne i ekonomske poslove.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Mišljenje Ministarstva finansija TK u vezi sa primjenom, odnosno inicijativom Udruženja građana „Ne diskriminacija, ne mobing“ za davanje autentičnog tumačenja člana 5. stav (1) i stav (2) Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon. (Odjeljenje za informiranje TK)

Podijeli

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *