Ukupan dug Federacije BiH na kraju 2020. iznosio 6,16 milijardi KM

Ukupan dug je znosio 6,168 milijardi KM, od čega se 80,78 posto odnosi na vanjski i 19,22 posto na unutarnji dug

0
83
Vlada saopćila koliki je ukupan dug na kraju 2020. godine (Foto: Internet)

Vlada Federacije BiH upoznala se danas na sjednici o konsolidiranom izvještaju o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova FBiH za 2020. godinu, u kojoj su ukupni prihodi iznosili 6,289 milijardi KM, što je za 8,6 posto manje u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 6,0454 miljardi KM i veći su za 7,6 posto u odnosu na 2019. godinu. Tekući transferi i drugi tekući rashodi nakon izvršene konsolidacije iznose 2,9854 milijardi KM. U odnosu na konsolidirano razdoblje januar – decembar 2019. godine njihovo ostvarenje je veće za 339,6 miliona KM. Konsolidirani kapitalni transferi za dvanaest mjeseci 2020. godine iznose 83,9 miliona KM i veći su za 6,9 miliona KM u odnosu na 2019. godinu.

U razdoblju januar – decembar 2020. godine svi nivoi vlasti Federacije BiH ostvarili su pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 222,9 miliona KM, dok je u istom periodu prošle godine također ostvaren pozitivan finanaijski rezultat od 756,3 miliona KM.

INFORMACIJE O DUGU FEDERACIJE BiH

Vlada FBiH danas se upoznala o informaciji o vanjskom i unutarnjem dugu u Federaciji BiH na dan 31.12.2020. godine.

Ukupan dug u Federaciji BiH, koji obuhvata sve nivoe vlasti u FBiH i javna poduzeća, posljednjeg dana 2020. godine je iznosio 6,168 milijardi KM, od čega se 80,78 posto odnosi na vanjski i 19,22 posto na unutarnji dug.

Sudjelovanjem ukupnog duga u Federaciji BiH u BDP-u sa 27,93 posto Federacija BiH ispunjava Maastrichtski kriterij u pogledu omjera sudjelovanja duga u ostvarenom BDP-u.

Do 31.12.2020. godine ugovoreno je vanjskih kredita u ukupnom iznosu od 9,732 milijardi KM, od čega je angažirano 7,804 milijarde KM, dok je 1,928 milijardi KM na raspolaganju za angažman u skladu sa dinamikom realizacije odobrenih projekata.

Ukupan dug Vlade Federacije BiH je 31.12.2020. godine iznosio 3,182 milijarde KM (15,71 posto BDP), od čega se na vanjski odnosi 2,321 milijardu KM, a na unutarnji 860,51 miliona KM.

Vlada FBiH danas se upoznala i o izvještaju o dugu FBiH za prvi kvartal 2021. godine. Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH na kraju ovog kvartala iznosi 5.994.701.589 KM.

Obje danas prezentirane informacije bit će objavljene na web stranici Federalnog ministarstva financija i dostavljene Parlamentu FBiH radi informiranja.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu saglasnost na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2020. godinu privrednom društvu Širbegović inžinjering d.o.o. Gračanica, u iznosu od 800.000 KM.

Vlada se upoznala i o informaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poduzetim aktivnostima na gašenju požara u Rudniku mrkog uglja Banovići d.d. Banovići za period od 1. do 20.4.2021. godine, te predložila ovom rudniku da, ukoliko ne raspolaže sa potrebnim kadrovima za gašenje požara, zatraži stručnu i drugu pomoć od ostalih rudnika u FBiH, akademske zajednice i drugih.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada Federacije BiH dala je saglasnost za imenovanje Ivana Leske, Jakova Maganića, Eldina Đonlagića i Murisa Ajanovića za članove Stručne grupe za učestvovanje u radu zajedničkih radnih grupa za identifikaciju i obilježavanje državne granice sa susjednim zemljama.

Danas su doneseni potrebni dokumenti o poništavanju ranije raspisanog, te o raspisivanju novog javnog oglasa za izbor i imenovanje dotektora Operatora za obnovljive izbore energije, za ovu poziciju.

Također su donesene odluke i rješenja neophodna za raspisivanje javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Filmski centar Sarajevo d.o.o.

Nadzornom odboru Zraka d.d. Sarajevo date su prethodne saglasnosti za donošenje razrješenju dva člana Uprave ovog privrednog društva, te za imenovanje Emine Koćan i Harisa Balića za vršioce ovih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

Za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar opunomoćen je Renato Škrobo, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here