U Federaciji BiH proglašeno stanje nesreće

0
191

Vlada FBiH na današnjoj je tematskoj sjednici u Sarajevu donijela odluku da se na teritoriji FBiH proglasi stanje nesreće uzrokovane koronavirusom.

Na taj način daje se pravni osnov za djelovanje o svim ključnim pitanjima po skraćenim procedurama, što podrazumijeva nabavku opreme, angažiranje ljudstva i svega ostalog.

Usvojena je Informacija o pojavi novog koronavirusa u FBiH, te mjerama i aktivnostima koje su poduzele mjerodavne institucije vlasti i sektor zdravstva u FBiH.

Također, donesena je odluka za zadržavanje cijana određenih proizvoda na nivou kakve su bile 5. marta, a pokrenuta je i inicijativa prema Vijeću ministara BiH kao i Parlamentarnoj skupštini BiH za izmjene Zakona o javnim nabavkama kako bi se osiguralo izuzeće od primjene prilikom nabavke medicinske opreme i sredstava za dezinfekciju kao i drugih potrepština za suzbijanje širenja koronavirusa.

Novalić je podvukao da su usvojene i brojne preporuke za ublažavanje ekonomskih posljedica te je Agencija za bankarstvo zadužena da donese sve potrebne podzakonske akte kako bi se od posljedica zaštitio prije svega bankarski sektor.

Najavio je sjednicu Federalne vlade za četvrtak, 19. marta, kada će se razmotriti i ostale mjere poput uvođenja poreskih olakšica za najranjivije kategorije društva te da se osiguraju mogućnosti na državnom nivou koji podrazumijevaju pristup međunarodnim finansijskim institucijama.

– Donesen je i niz preporuka za poslodavce poput one da se omogući jednom od roditelja odsustvo s posla budući da djeca ne idu u školu. Pozdravljamo odluku BH Telecoma da omogući nesmetano odvijanje on line nastave što je primjer kako djeluju društveno odgovorne kompanije – kazao je Novalić.

Sve ove mjere trebale bi ublažiti posljedice pandemije i u cilju su zaštite stanovništva i očuvanja likvidnosti privrede. U Federaciji BiH trenutno su četiri potvrđena slučaja zaraze virusom Covid-19, dok ih je u Republici Srpskoj 20, a 2.000 osoba je pod zdravstvenim nadzorom.

Novalić je sazvao tematsku sjednicu Vlade u proširenom sastavu s ciljem sagledavanja kompletne situacije na području Federacije BiH u vezi s uticajem pandemije koronavirusa (COVID-19) na zdravlje ljudi i ekonomiju.

Brojna zaduženja

Sve mjerodavne institucije vlasti u FBiH, Krizni štab u FBiH, mjerodavna ministarstva zdravstva, zavodi za javno zdravstvo u FBiH, Federalna i kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i zdravstvene ustanove zaduženi su da maksimalno pojačaju provođenje svih restriktivnih i raspoloživih mjera radi sprječavanja širenja koronavirusa na teritoriji FBiH.

Vlada FBiH zadužila je i vlade kantona da u izvršavanje naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva uključe sva mjerodavna kantonalna ministarstva u čijoj je mjerodavnosti izvršenje pojedinačnih naredbi na području kantona, posebno policijske službenike kantonalnih uprava policije u slučajevima kada se utvrdi da se od osoba nad kojim su propisane mjere zaštite utvrdi da se mjere ne izvršavaju, te postoji osnovana sumnja da je počinjeno krivično djelo kažnjivo Krivičnim zakonom FBiH.

Zadužena je i Federalna uprava Civilne zaštite da u što kraćem roku osigura operativnost sredstava namijenjenih za nabavku opreme, karantina i drugog.

Federalna vlada obratit će se Vijeću ministara BiH i zatražiti hitnu izmjenu člana 10. Zakona o javnim nabavkama BiH kako bi se osiguralo izuzeće od primjene ovog zakona kod nabavke opreme i drugih stvari za potrebe suzbijanja širenja koronavirusa. Također će od Vijeća ministara BiH tražiti provođenje mjera koje se odnose na primjenu Procedura nadzora putnika u međunarodnom prometu kao odgovor na pojavu koronavirusa, a koje su se do sada primjenjivale prema svim putnicima koji dolaze s područja Kine, Italije, Južne Koreje, Irana, Francuske, Njemačke i Španije, od sada primjenjuje i na sve putnike bez obzira na to iz koje zemlje dolaze.

Potrebno je u tom smislu naložiti nadležnim tijelima da se svim putnicima koji ulaze u BiH, bez obzira na to da li su bh. ili strani državljani – propiše kretanje na period od 14 dana (samoizolacija).

U saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH i Federalnom upravom za inspekcijske poslove, Federalno ministarstvo zdravstva će putem Ministarstva civilnih poslova BiH ostvarivati kontinuiranu saradnju s mjerodavnim tijelima RS-a i Brčko distrikta BiH u cilju osiguranja jednakog postupanja o nastaloj situaciji na području cijele BiH.

Zaduženo je i Federalno ministarstvo zdravstva da kontinuirano održava saradnju sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO) i drugim međunarodnim organizacijama, čija bi pomoć doprinijela efikasnijem suzbijaju koronavirusa u FBiH.

Federalna izvršna vlast će u budžetu osigurati sredstva za prijem tri nova državna službenika u Federalno ministarstvo zdravstva, s ciljem adekvatnog odgovora na pojavu koronavirusa u FBiH.

Preporuke poslodavcima

Izdate su i preporuke poslodavcima i radnicima s ciljem sprječavanja bolesti izazvane koronavirusom.

Poslodavcima je preporučeno da provedu posebne mjere zaštite kojim će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika na način da radnicima skrate trajanje radnog vremena ukoliko to proces rada zadovoljava.

Također, poslodavcima koji zapošljavaju veći broj radnika preporučeno je da izvrše reorganizaciju radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava, te da rad koji se odvija u jednoj smjeni rasporede u dvije smjene, kako bi se izbjegla koncentracija većeg broja radnika na jednom mjestu. Preporučeno je i da radnicima daju upute o radu od kuće, da omoguće korištenje godišnjeg odmora radnicima, kao i korištenje odsustva u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu, da se radnicima roditeljima malodobne djece do 10 godina omogući odsustvo s posla jednog roditelja u slučaju da oba roditelja rade te da se otkažu sva službena putovanja kako u državi, tako i inostranstvu.

U slučaju kada službena putovanja nije moguće otkazati, poslodavcima je preporučeno da radnike upute na instrukcije koje su izdale nadležne zdravstvene ustanove.

Poslodavci su obavezni da u skladu s propisima osiguraju redovno i pojačano provođenje higijenskih mjera u radnim i pomoćnim prostorijama, a koje između ostalog podrazumijevaju čišćenje i dezinfekciju prostora, kao i redovnu ventilaciju i provjetravanja. Preporučeno je otkazivanje sastanaka koji podrazumijevaju veći broj učesnika, odnosno da u slučaju neophodnih sastanaka oni budu organizovani u što većim prostorijama uz dovoljan razmak između učesnika sastanka (jedan do dva metra).

Zadužena je i Federalna uprava Civilne zaštite da stavi na raspolaganje zalihe opreme i materijalno-tehnička sredstva i to po potrebi u stanje pripravnosti stavi pripadnike Federalnih specijaliziranih jednica civilne zaštite i Službi zaštite i spašavanja Federacije BiH.

Primljena je k znanju Informacija o stanju robe u Federalnoj direkciji robnih rezervi, a u slučaju poremećaja na tržištu Vlada FBiH će donijeti potrebne odluke kojim će se korigirati stanje na tržištu.

Osim ministara u Vladi FBiH, današnjoj sjednici su prisustvovali čelnici Udruženja poslodavaca FBiH, Saveza samostalnih sindikata BiH, Privredne komore FBiH, Porezne uprave FBiH, Federalne uprave policije, Federalne uprave Civilne zaštite, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Federalne direkcije robnih rezervi, Crvenog krsta/križa FBiH, Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here