Sve odluke s današnje 8. redovne sjednice Vlade TK

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Ovim izmjenama bitne novine u odnosu na raniji tekst Zakona se ogledaju u uvođenju u pravu na novčanu egzistencijalnu naknadu maloljetnih demobilisanih branilaca ukoliko su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine, kao i supruga umrlih demobilisanih branioca sa navršenih 50 godina života do navršenih 57 godina života, pod uslovom da je umrli suprug bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci, da je supruga prijavljena kao nezaposleno lice kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava i da ostvaruje mjesečne prihode u iznosu manjem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar 2021. godine.

Ovim se ispunjava još jedna od prezentiranih mjera iz ekspozea premijera Irfana Halilagića. Također, uvodi se i nova definicija pojma demobilisanog branioca „maloljetni demobilisani branilac“, na način kako je to predviđeno Zakonom o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica. Osim navedenog ostali termini su usklađeni sa Federalnim zakonom. Izmjenama i dopunama je predviđeno i da Ministarstvo, putem jedinica lokalnih zajednica, preuzima obavezu finansiranja održavanja/saniranja/rekonstrukcije/adaptacije lokaliteta pogibija heroja odbrambeno – oslobodilačkog rata sa područja Kantona.

Izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima

Sa ciljem unapređenja sistema i poboljšanja cjelokupne sigurnosne situacije u Tuzlanskom kantonu, te adekvatne implementacije Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona u praksi, a kako bi se otklonili i do sada uočeni nedostaci, na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Između ostalog izmjenama i dopunama se pruža mogućnost policijskim službenicima da primjenom policijskih ovlaštenja u zakonskim okvirima upotrijebe i sprej sa nadražujućom materijom, kao i sredstava za nasilno otvaranje vrata, ukoliko se procijeni da se sa istom može ostvariti zakoniti cilj.

Također osnažuju se  profesionalni standardi i radna disciplina policije kako bi se policija dodatno ojačala stručnim kadrovima. Usklađuje se sistem prijema policijskih službenika sa Bolonjskim sistemom studiranja, te se uz skraćivanje rokova i ubrzanje cjelokupne procedure, dodatno povećava transparentnost postupka prijema policijskih službenika u radni odnos. Uz navedeno Zakon o policijskim službenicima TK-a se usklađuje sa Uredbom o jedinstvenoj uniformi u FBiH.

Utvrđen nacrt Strategije razvoja turizma TK

Vlada je danas utvrdila nacrt Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona za period 2022-2027. godina. Ovo je sektorska strategiju fokusirana na oblast turizma na području Tuzlanskog kantona, a njom se  definišu javne politike koje će omogućiti što kvalitetniji razvoj turizma na području Kantona te ostvariti doprinos njegovom cjelokupnom razvoju.

Strategija razvoja turizma Tuzlanskog kantona uvažava prioritete prostornog razvoja Kantona i razvojne pravce definirane u Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021–2027. godina, strateškim dokumentima Federacije i dokumentima relevantnim za proces integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, posebno u dijelu turizma. Ona uvažava i prioritete i pravce razvoja utvrđene u sektorskim strategijama za oblast turizma izrađenim na nivou lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona.

Značaj izrade ovog sektorskog dokumenta ogleda se u planskom usmjeravanju razvoja turizma Tuzlanskog kantona kako bi se u skladu sa dostupnim resursima ostvarili maksimalni efekti u poticanju razvoja ove razvojne oblasti Tuzlanskog kantona.

Strategijom je predviđeno da se doprinos razvoju turizma realizira kroz dva cilja, razrađena u 5 prioriteta i 10 mjera, a strateški ciljevi su: poticati razvoj održivog turizma u Tuzlanskom kantonu i unaprijediti konkurentnost turizma Tuzlanskog kantona. Ukupna planirana sredstva za realizaciju Strategije u planskom periodu iznose oko 48,5 miliona KM, od čega se oko 28,5 miliona odnose na budžetska sredstva, a 21 milion se planira osigurati iz drugih izvora.

Projekti javno – privatnog partnerstva na UKC-u Tuzla

Na danas održanoj sjednici Vlada je usvojila Srednjoročni plan potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva za period 2023-2025.godine i Godišnji plan potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva za 2023.godinu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla sa kratkim opisom projekata.

U svom Srednjoročnom planu potencijalnih JPP projekta za period 2023-2025.godine, UKC Tuzla se odlučio za Urgentni centar sa višespratnom garažom, Centar za protetiku i ortotiku, Centar za dijalizu i Centar za radiohirurgiju, dok su za prioritetne aktivnosti, koje se planiraju u okvirima Godišnjeg plana za 2023.godinu, to Urgentni centar sa višespratnom garažom i Centar za protetiku i ortotiku.

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla je u svom Programu rada i planu finansijskog poslovanja za 2023. godinu već planirala finansijska sredstva 500.000,00 KM za pripremu prijedloga projekata javno – privatnog partnerstva.

Ostale odluke

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o radu JU Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla za 2022. godinu. Ovaj izvještaj obuhvatio je sve do sada izvršene aktivnosti na pripremi za praktičan rad i prijem prvih štićenika ove ustanove. S obzirom da se radi o novoformiranoj javnoj ustanovi radi se o normativnoj djelatnosti i aktivnostima kojima se uređuje budući rad i struktura ustanove, kao i nabavci neophodnih osnovnih sredstava za rad.

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Program mjera za prevazilaženje nepravilnosti u Izvještaju Ureda za reviziju institucija Federacije BiH Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj. Treba istaknuti da je Program mjera rezultat nove Uprave, imenovane tokom prošle godine, a čije su poduzete aktivnosti već rezultirale značajnim pozitivnim zaokretom u poslovanju ovog javnog preduzeća.  Danas prihvaćeni program mjera, sa jasno definiranim rješenjima i rokovima izvršenja, potvrđuje opredjeljenje i Uprave JP „Šume TK“, i Vlade Tuzlanskog kantona, da učine sve neophodne korake na ozdravljenju i revitalizaciji ovog privrednog društva.

Vlada je danas usvojila Izvještaj o realizaciji Gender akcionog plana Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, te zadužila sve nadležne institucije da u kontinuirano sprovode obaveze koje proizilaze iz Gender akcionog plana Tuzlanskog kantona za period od 2021. do 2024. godine i da, s tim u vezi, sarađuju sa Koordinacionim tijelom. Izvještaj će se dostaviti Skupštini TK na dalje postupanje.

Također, Vlada je prihvatila Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima i nađenom stanju i problemima utvrđenim u oblasti zaštite ljudi i imovine na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini.

Na današnjoj sjednici, kao i svakog mjeseca, Vlada je utvrdila osnovicu za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec maj 2023. godine, u iznosu 5,00 KM.

Naknada za ratna odličja

Također, u oblasti boračko – invalidske zaštite, Vlada je danas donijela Odluku o odobravanju sredstava na ime jednokratnih novčanih primanja dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja i članovima uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja u 2023. godini. Za ovu namjenu, ove godine predviđeno je ukupno 210.000 KM. Današnjom odlukom predviđeno je da osnovica za pojedinačna jednokratna novčana primanja bude ostvarena prosječna plaća u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, a jednokratna novčana primanja za 2023. godinu iznosi 50% prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu za: Značku “Zlatni ljiljan“, „Red hrvatskog trolista“, „Orden slobode“, „Red bana Jelačića“, „Orden heroja oslobodilačkog rata“, „Red Nikole Šubića Zrinjskog“, „Orden oslobođenja“, „Red kneza Domagoja s ogrlicom“, „Orden zlatnog grba sa mačevima“, „Orden zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem“, „Orden zlatnog ljiljana sa srebrenim vijencem“, „Medalja za hrabrost“, „Medalja pobjede“, „Medalja otpora“, „Medalja za vojne zasluge“, „Policijska medalja za hrabrost“ i „Zlatna policijska značka -zvijezda“. Za „Srebrenu policijsku zvijezdu“ i „Srebreni štit“ iznos jednokratnog primanja iznosi 25% prosječne plaće, a 10% prosječne plaće iznosit će naknada za dobitnike priznanja „Red hrvatskog pletera“.

Vlada je danas donijela odluke kojom je utvrđeno da su raniji korisnici sredstava, po sudskim presudama, izvršili uplatu finansijskih sredstava i eventualnih zateznih kamata na ime povrata dijela neutrošenih sredstava doznačenih po ugovorima o dodjeli bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu osiguranja povoljnijih uslova za zapošljavanje ili samozapošljavanje.

S obzirom da određeni ranije imenovani članovi Koordinacionog tima za praćenje realizacije Programa prevencije i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prestupništva u Tuzlanskom kantonu nisu više uposlenici institucija u ime kojih su bili imenovani u ovo tijelo, Vlada je današnjom izmjenom ranije Odluke o imenovanju izvršila zamjenu tih članova novim osobama koje su uposlenici relevantnih institucija.

Halilčević umjesto Radovanovića

Danas je, u ranijem Rješenju o imenovanju Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja visokoškolske ustanove Univerzitet FINRA Tuzla, prof. dr. Lazar Radovanović, kao predstavnik akademske zajednice zamijenjen članom prof. dr. Suadom Halilčevićem, također predstavnikom akademske zajednice. Zamjena je izvršena s obzirom da je prof. Lazar Radovanović, zbog odlaska u penziju, brisan sa Liste domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Bosni i Hercegovini.

Radi usklađivanja sa izmjenama Federalne uredbe o naknadama troškova za službena putovanja, koja se počela primjenjivati od 7. maja 2023. godine, Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Uredbu o dopunama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja. Ovim izmjenama dnevnice i naknade za topli obrok međusobno se ne isključuju.

Na danas održanoj sjednici Vlada je donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2023. godinu.

Kao i svakog mjeseca, Vlada danas utvrdila osnovice za obračun plaća i visine naknada za ishranu u toku rada budžetskih korisnika za maj 2023. godine.

Za redizajn web stranice 7.000 KM

U skladu sa ranije donesenim Programom, Vlada je danas odobrila 7.000 KM Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa na ime nabavke usluge rekonstrukcije i redizajna web stranice Vlade Tuzlanskog kantona sa hostingom.

Vlada TK je danas donijela Odluku o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova Upravnog odbora Javne ustanove „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona“, Odluku o poništavanju javnog oglasa i ponovnom raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići, te imenovala Komisiju za provođenje postupka po javnom konkursu za imenovanje direktora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.

Također, Vlada je dala saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika, stručnog saradnika za zaštitu ličnih podataka u Kabinetu ministra, u radni odnos na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa porodiljskog odsustva.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala punomoćnike državnog kapitala koji u ime osnivača vrše funkciju Skupštine Javnog preduzeća Radio televizija Tuzlanskog kantona d.o.o., te dala prethodne saglasnosti za imenovanje Zulić Omera na poziciju vršioca dužnosti direktora JU Arhiv Tuzlanskog kantona, te Zorana Jovanovića na poziciju vršioca dužnosti direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, saopćeno iz Odjeljenja za informisanje TK.

Podijeli

2 0 komentara

  1. Zoka Jovanović opet na čelu Kantonalnog štaba CZ. Sjaha Murta, opet uzjaha Kurta. I tako sve do peMzije

  2. Pročitaju li ovi što pišu ove informacije s Kantonalne vlade ili im to neko poturi
    Prave ponjave u kojima ništa nije jasno

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *