Postojeći pješački most u Slavinovićima nije bezbjedan, gradit će se novi!

Preko regulisanog korita Jale, na lokaciji u blizini Osnovne škole Slavinovići, bespravno je nekad izgrađen pješački most nepoznatog investitora, koji je prema neprovjerenim informacijama, u funkciji već duže vrijeme.

Tokom prethodne dvije godine na traženje i zahtjeve MZ Slavinovići, Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ posjetila je ovu lokaciju kako bi utvrdili stepen oštećenja.

Pješački most sa čeličnom nosivom konstrukcijom i drvenom oblogom gaznih površina, širine oko 1,0 m je u toku eksploatacije jako oštećen i devastiran tako da predstavlja opasnost za korisnike.

Imajući u vidu stepen oštećenja glavnih nosivih konstruktivnih elemenata zaključeno je da nije moguća sanacija mosta. Potrebno je napomenuti da isti ne zadovoljava uslove vezano za nivo velikih voda rijeke Jale.

Zbog svega navedenog, Služba za inspekcijske poslove je, u cilju zaštite korisnika mosta i sprječavanja eventualnih negativnih posljedica, 09.03.2021.godne zabranila upotrebu pješačkog mosta, te postavila odgovarajuće trake sa upozorenjem.

Nakon višekratnog uklanjanja navedenih upozoravajućih traka nesavjesnih osoba, u saradnji sa Službom za inspekcijske poslove, gradska Služba postavila je odgovarajuću vertikalnu signalizaciju sa obje strane mosta sa upozorenjem na opasnost, odnosno zabranu korištenja navedenog mosta.

Uzimajući u obzir da je navedeni most izgrađen bez odgovarajuće urbanističko tehničke i projektno tehničke dokumentacije, vodnih akata i dr., Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ je pokrenula aktivnosti na izradi Idejnog projekta. Također, izradit će studije za potrebe izdavanja Prethodne vodne saglasnosti, geomehaničkog elaborata, na pribavljanju Rješenja o urbanističkoj saglasnosti, izradi Glavnog projekta pješačkog mosta, te izdavanju Rješenja o odobrenju za građenje novog pješakog mosta na navedenoj lokaciji.

U Budžetu Grada Tuzle za 2023.godinu obezbijeđena su sredstva za izgradnju novog pješačkog mosta, a plan je da se navedeni radovi okončaju u toku 2023.godine. Novi most je predviđen sa nosivom čeličnom rešetkastom konstrukcijom hodne širine 2,0 m i odgovarajućom zaštitnom ogradom, sa uređenjem dijela prilaznih staza sa obje strane mosta.

Još jednom napominjemo da postojeći most nije bezbjedan za upotrebu i da korištenje istog predstavlja opasnost za ličnu bezbjednost, te molimo građane da poštuju postavljena upozorenja na mostu i da do izgradnje novog pješačkog mosta koriste postojeći kolsko pješački most u naselju Slavinovići, koji se nalazi u neposrednoj blizini, saopćeno je iz Službe za komunlne poslove Gradske uprave Tuzla.

Podijeli

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *