Očekuje se porast vodostaja na slivu rijeke Une i Sane

Agencija za vodno područje rijeke Save izdala je upozorenje za veći broj rijeka u Bosni i Hercegovini. Očekuje se značajno povećanje vodostaja, a najugroženiji su Krajina i Srednja Bosna.

”Prognozira se porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na slivu rijeke Une i Sane, slivu Vrbasa kao i na slivu Fojničke rijeke. Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u FBiH. Bujični vodotoci na kojima može doći do značajnijeg povećanja vodostaja u ovom periodu su na području slivova Korane i Gline u BiH, Vrbasa te Fojničke rijeke. U naredna tri dana prognozira se izvanredno hidrološko stanje, posebno na području slivova rijeke Une i Sane, Korane i Gline, i sliva rijeke Vrbas i Fojničke rijeke. Obavještenje o prognozni izvanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u Unsko-Sanskom kantonu, te općina Jajce i Fojnica”, navode iz Agencija.

Sugeriraju nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuju pojačan oprez.

”Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje s uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) sprovesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđen eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra”, saopštavaju iz Agencije.

Podijeli

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *