Bez dogovora o harmonizaciji mjera za borbu protiv Covid-19

0
149

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog sporazuma o zajmu (Hitni projekat za Kovid – 19 za BiH) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, vrijedan 33,1 milion evra, od čega Republici Srpskoj 13.240.100,00 evra, a Federaciji BiH – 19.859.900,00 evra.

Sredstva su namijenjena prevenciji, otkrivanju i odgovoru na prijetnju koju nameće pandemija Kovida – 19, jačanjem pripravnosti nacionalnih sistema javnog zdravstva i pružanjem socijalne pomoći najugroženijim grupama pogođenim pandemijom u Bosni i Hercegovini.

Implementator projekta u Republici Srpskoj je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, a u Federaciji BiH su Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Rok otplate zajma je 32 godine, uključujući sedam godina grejs perioda.

Prijedlog ovog sporazuma sa Osnovama biće dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

Odluka o uspostavljanju grupe za socioekonomske odgovore na pandemiju Covida-19 u procesu usaglašavanja

Savjet ministara BiH nije donio odluku o uspostavljanju Grupe za socioekonomske odgovore na pandemiju Kovida – 19.

Protiv odluke su glasali ministar bezbjednosti Fahrudin Radončić, ministarka spoljnih poslova Bisera Turković i zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Dževad Mahmutović.

Nakon što se završi proces usaglašavanja, Savjet ministara BiH će se ponovo izjasniti o ovoj odluci.

BiH u zajedničkim nabavkama EU najsavremenije medicinskeopreme za liječenje naših građana

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o zajedničkoj javnoj nabavci medicinskih protivmjera, koji je potpisala ministarka spoljnih poslova Bisera Turković u aprily ove godine u Sarajevu.

Ratifikacija ovog sporazuma potvrđuje opredijeljenost BiH da učestvuje u javnim nabavkama EU medicinskh sredstava za sprečavanje širenja pandemije Kovida -19.

Prijedlog odluke biće upućen Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru ratifikacije.

Do 1. juna privremeno zatvoreni međunarodni granični prelazi u vazdušnom saobraćaju za promet putnika

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o privremenom zatvaranju međunarodnih graničnih prelaza u vazdušnom saobraćaju za promet putnika u Bosni i Hercegovini, kojom se primjena ove odluke sa 30. aprila produžava do 1. juna 2020. godine.

Takođe se omogućava konzularna repatrijacija državljana Bosne i Hercegovine ili stranih državljana kada napuštaju Bosnu i Hercegovinu u skladu sa odgovarajućim protokolom uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

Osobe koje obavljaju robni promet i osobe koje izvode ili učestvuju u ovakvim letovima obavezne su pridržavati se i poštovati sva uputstva i naredbe nadležnih organa u BiH (epidemioloških i zdravstvenih službi).

Raspoređena pomoć i finansijska sredstva međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje

Savjet ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio Odluku o raspodjeli finansijskih sredstava međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje uplaćenih na namjenski podračun Jedinstvenog računa trezora Bosne i Hercegovine, dobijenih od Međunarodne organizacije za pomoć, zaštitu i razvoj (International Organization for Relief and Welfare), a koju je osnovala „Svjetska islamska liga“.

Ova međunarodna organizacija uplatila je 535.852,96 KM, a od toga će Federaciji Bosne i Hercegovine biti doznačeno 329.549,57 KM, Republici Srpskoj 200.944,86 KM i Distriktu Brčko BiH 5.358,53 KM. Novčana sredstva se dijele u skladu sa ranije usvojenim procentima – 61,5%o za Federaciju Bosne i Hercegovine, 37,5% za Republiku Srpsku, jedan posto za Brčko Distrikt BiH. Federalna pomoć biće raspoređena u jednakom omjeru na Federaciju BiH i 10 kantona, i to po 50%.

Savjet ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio Odluku o raspodjeli međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje u opremi i drugim sredstvima, dobijene od vlada Republike Slovenije, Malezije, Republike Turske, Republike Austrije i Republike Azerbejdžan.

Radi se o šatorima, poljskim krevetima, vrećama za spavanje, grijalicama, jastucima, posteljinama, setovima za ručavanje, više od dva miliona zaštitnih maski, kao i zaštitnim odijelima i rukavicama, dezinfekcionim sredstvima, te sredstvima za ličnu higijenu.

Pomoć je podijeljenja u skladu sa ranije usvojenim procentima – 61,5% za Federaciju Bosne i Hercegovine, 37,5 % za Republiku Srpsku, jedan posto za Brčko Distrikt BiH. Federalna pomoć biće raspoređena u jednakom omjeru na Federaciju BiH i 10 kantona, i to po 50%.

Omogućen ulazak državljana susjednih zemalja radi obavljanja poljoprivrednih radova

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio je Odluku o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu.

Na ovaj način omogućava se prelazak državljanima susjednih država koji u Bosnu i Hercegovinu ulaze radi obavljanja poljoprivrednih radova i imaju poljoprivredno zemljište u Bosni i Hercegovini.

Te osobe su dužne da prilikom prelaska državne granice posjeduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da obavljaju poljoprivredne radove na njegovom zemljištu.

Savjet ministara BiH je donio ovu odluku imajući u vidu da je u toku sezona poljoprivrednih radova, te da značajan broj državljana susjednih država imaju vlasništvo nad poljoprivrednim zemljištem u Bosni i Hercegovini koje obrađuju, što je mnogima i izvor egzistencije.

Ministarstvo civilnih poslova ovlašteno za potpisivanje ugovora o prihvatu donacije lijekova za Covid-19

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o postupanju u procedurama za prijem donacija lijekova Bosni i Hercegovini namijenjenih za odgovor i suzbijanje širenja zarazne bolesti izazvane novim virusom korona (Kovid – 19).

Ministarstvo civilnih poslova će u ime Bosne i Hercegovine potpisati sa donatorima ugovor o prihvatu donacije lijekova namijenjene za odgovor i suzbijanje širenja zarazne bolesti izazvane novim virusom korona u skladu sa nadležnostima i ovlaštenjima koji su propisani Uputstvom o postupanju u procedurama za uvoz lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera za područje BiH, koje je ugroženo prirodnom ili drugom nesrećom.

Raspodjela doniranih lijekova će se vršiti u skladu sa principima raspodjele utvrđenim Odlukom o principima raspodjele međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje sa 13. vanredne sjednice Savjeta ministara BiH.

Ministarstvo civilnih poslova pojačaće koordinaciju mjera u obalsti zdravstva u BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH u narednom periodu pojačaće aktivnosti u vezi sa koordinacijom aktivnosti u Bosni i Hercegovini u borbi protiv pandemije Kovida – 19 koje odnose na zdravstveni sektor i pitanja karantina, s ciljem ujednačavanja mjera i aktivnosti.

Četvrti sastanak pododbora za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje između EU i BiH

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju Direkcije za evropske integracije o održavanju četvrtog sastanka Pododbora za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, koji će biti održan putem video-linka sa predstavnicima Evropske komisije naredne sedmice.

Usvojen izvještaj o stanju u oblasti trgovine ljudima u BiH za 2019.

Savjet ministara BiH usvojio je Izvještaj Ministarstva bezbjednosti o stanju u oblasti trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu.

Prema prikupljenim podacima iz tužilaštava, službi za provođenje zakona, centara za socijalni rad te nevladinih organizacija, u prošloj godini identifikovana je 61 potencijalna žrtva trgovine ljudima, sa različitim oblicima eksploatacije: najviše, njih 36, je korišteno za prosjačenje, a 15 je bilo seksualno iskorištavano.

Među potencijalnim žrtvama trgovine je bilo 25 punoljetnih, a 36 su maloljetnici. Ženskog pola je bilo 49 žrtava, a 12 muškog. Iz Bosne i Hercegovine je bilo 55 žrtava, a šestero su strani državljani.

Tužilaštva su donijela 37 naredbi o provođenju istrage protiv 48 osoba i podigla 20 optužnica protiv 31 osobe, dok su sudovi izrekli 34 osuđujuće presude protiv isto toliko osoba za krivična dijela trgovine ljudima i povezana krivična djela, a izrečene su 24 zatvorske kazne.

Imenovani članovi Komisije za deminiranje u BiH

Savjet ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donio je Odluku o imenovanju članova Komisije za deminiranje u Bosni i Hercegovini, nakon što je dosadašnjim članovima ranije istekao mandat.

U Komisiju su na period od dvije godine imenovani Mirna Pavlović, Jelena Savić i Adem Spahić.

Komisija radi na izvršavanju dugoročnih zadataka deminiranja u Bosni i Hercegovini

Usvojeno više od 70 poslaničkih i delegatskih pitanja te inicijativa

Savjet ministara usvojio je šest inicijativa i utvrdio 65 odgovora na pitanja poslanika i delegata Parlamentarne skupštine BiH koji će biti dostavljeni u parlamentarnu proceduru.

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here