Vlada FBiH: 75 miliona KM kliničkim centrima i bolnicama

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, usvojila Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH“, utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu, u iznosu od 75.000.000 KM.

Odobrava se raspodjela ovih sredstava za 19 zdravstvenim ustanovama u FBiH čiji je osnivač Federacija BiH, tipa sveučilišno-kliničkih bolnica, kao i općim i kantonalnim bolnicama u FBiH, a s ciljem provedbe Zakona o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH.

Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu raspodjeljen je iznos od 10.000.000 KM, Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla 9.666.667 KM, Sveučilišno-kliničkoj bolnici Mostar 20.000.000 KM, JU Kantonalna bolnica Dr. Safet Mujić Mostar 5.000.000 KM, JU Kantonalna bolnica Zenica 7.666.667 KM, JU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić Bihać 6.000.000 KM, Kantonalnoj bolnici JZU Goražde 500.000 KM, Kantonalnoj bolnici Orašje 666.667 KM, Kantonalnoj bolnici „Dr. Fra Mihovil Sučić“ Livno 2.000.000 KM, JU Opća bolnica Konjic 1.666.666 KM, Općoj bolnici „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica 1.333.333 KM, JZU Opća bolnica Sanski Most 1.166.666 KM, JU Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo 666.667 KM, JU Bolnica Travnik 4.333.333 KM, Hrvatskoj bolnici „Dr.fra Mato Nikolić“ 1.666.666 KM, JU Opća bolnica Bugojno 666.667 KM, JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik 333.333 KM, Općoj bolnici Jajce 666.667 KM, te Općoj bolnici Tešanj iznos od 1.000.000 KM.

Svrha programa je provedba Zakona o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH, koji ima za cilj postizanje stanja likvidnosti i solventnosti javnih zdravstvenih ustanova, jačanje odgovornosti u upravljanju rizikom u poslovanju javnih zdravstvenih ustanova, u skladu sa ovim zakonom, Zakonom o finansijskom poslovanju, propisima donesenim na osnovu tih zakona, uvođenje novih zdravstvenih tehnologija, modernizacije, proširenja kapaciteta, kao i povećanja kvaliteta i efikasnosti u pružanju zdravstvenih usluga.

U okviru ovog programa sredstva će se koristiti za rješavanje dugovanja zdravstvenih ustanova kod kojih je evidentirana nelikvidnost u smislu odredbi Zakona o finansijskom poslovanju i/ili u kojima postoji akumulirani gubitak. Finansijska konsolidacija obuhvata dugovanja zdravstvenih ustanova po osnovu doprinosa za PIO iz i na plate, doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje iz i na plate, doprinosa za osiguranje u slučaju nezaposlenosti iz i na plate, poreza i drugih javnih prihoda (isključujući PDV), pruženih komunalnih usluga, te isporučenih roba neophodnih za rad zdravstvene ustanove dobavljačima roba (lijekovi, potrošni materijal i sl.), kao i neisplaćenih neto plata zaposlenika. Zdravstvena ustanova koja ne ispunjava uslove za finansijsku konsolidaciju iz odredbi Zakona, može pokrenuti postupak restrukturiranja u skladu s načinom i postupkom definisanim Zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.

Kriteriji za raspodjelu sredstava transfera su Zakon o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH, Odluka o pokretanju postupka finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja, Program finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja ustanove usvojen od strane nadležnog izvršnog organa vlasti u skladu sa Zakonom, te Program utroška sredstava ustanove za tekuću godinu.

Federalno ministarstvo zdravstva će najkasnije 15 dana od stupanja na snagu ove odluke, s korisnicima sačiniti Ugovor o međusobnim pravima i obavezama. Ugovor obavezno sadržava sve bitne elemente doznačavanja sredstava ovog transfera, rokove, uslove korištenja sredstava, te način kontrole utroška ovih sredstava, kao i obavezu povrata sredstava u Budžet FBiH u slučaju nenamjenskog utroška sredstava i druga bitna pitanja.

Isplata sredstava vršit će se kvartalno po isteku kvartala, a u skladu s kriterijima iz ove odluke, a na način da će se isplata za prva dva kvartala tekuće godine izvršiti jednokratno nakon dostavljanja zahtjeva zdravstvene ustanove Federalnom ministarstvu zdravstva, s programom utroška sredstava za prvih šest mjeseci 2022. godine, a isplata preostalih sredstava će se doznačavati nakon što zdravstvene ustanove Ministarstvu dostave Odluku o pokretanju postupka finansijske konsolidacije i /ili restrukturiranja, kao i Program finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja ustanove usvojen od strane nadležnog izvršnog organa vlasti, a u skladu sa odredbama Zakona.

U obrazloženju je navedeno da je Zakonom o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH predviđeno da se za ove namjene u tri fiskalne godine izdvoje sredstva u iznosu od 225 miliona KM iz Budžeta FBiH za kliničke centre, kao i za opće i kantonalne bolnice. U Budžetu FBiH za 2022. godinu predviđena su sredstva za ove namjene za prvu fiskalnu godinu u iznosu od 75 miliona KM.

Podijeli

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *