Znamo li koliko smo dužni?

0
452

Vlada Federacije BiH se upoznala sa izvješćem o dugu za prvi kvartal 2018. godine.

Tokom prvog kvartala ove godine je, po osnovi vanjskog duga, bilo angažirano ukupno 214.302.687 KM u više valuta i od više kreditora.

Po osnovu vanjskog duga je u ovom razdoblju ugovoren novi kredit EBRD-a od 4,5 miliona eura, namijenjen projektu vodovoda u Visokom, a općina je i dužnik po ovom kreditu. Ujedno su postali efektivni krediti WB IBRD-a za podršku zapošljavanju u iznosu od 29 miliona eura, za projekt “Razvojne politike za jačanje javnih financija” od 44,7 miliona eura i za modernizaciju cesta u FBiH od 58 milijuna eura, čiji je krajnji korisnik JP Autoceste FBiH.

U prva tri mjeseca 2018. godine je za servisiranje vanjskog duga isplaćeno ukupno 134.031.804,48 KM, od čega se 114.783.164,81 KM ili 85,64 posto odnosilo na otplatu glavnice, a 19.248.639,67 KM ili 14,36 posto na troškove kamata i pristojbi. Stvarna realizacija servisiranja vanjskog duga od 129.073.889 KM za prvi kvartal bila je veća za 3,84 posto u odnosu na planirani.

Vanjski dug na kraju prvog kvartala 2018. godine iznosi 4.850.746.011 KM ili 3.055.788.228 dolara, dok je nominalni iznos duga, preračunat u konvertibilne marke, veći od duga u proteklom kvartalu za 111.372.837 KM ili za 2,35 posto.

U prvom ovogodišnjem kvartalu nisu bile planirane niti održane aukcije vrijednosnih papira, niti je bilo dospijeća glavnica po ranije emitiranim vrijednosnim papirima.

Na ime servisiranja kamate po emitiranim vrijednosnim papirima, u prvom kvartalu je plaćeno ukupno 839.946,31 KM. Od toga se na kamate po osnovu stare devizne štednje odnosi 509.946,31 KM, a preostalih 330.000 KM je isplaćeno za servisiranja kamata na emitirane tržišne obveznice.

Unutarnji dug Vlade Federacije BiH na dan 31.3.2018. je ostao nepromijenjen u odnosu na protekli kvartal i iznosio je 895.993.307 KM ili 564.442.211 dolara.

Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada FBiH je na 31.3. 2018. iznosio ukupno 5.746.739.318 KM iii 3.620.230.439 dolara i veći je od duga u proteklom kvartalu za 112,68 miliona KM. Ta razlika je vezana za kredite koji se odnose na kapitalna ulaganja, odnosno infrastrukturu.

Kvartalno izvješće bit će objavljeno na web-stranici Federalnog ministarstva financija i dostavljeno Parlamentu FBiH radi informiranja. (slon)

Download PDF

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here