Replika Mirjane Lepić: Naknadno o naknadama

2
862

U namjeri da pređem na drugu fazu u proceduri ukidanja paušala, uočila sam još neke činjenice koje su u najmanju ruku neobične.

Ponovit ću da su članom 39a Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH (neslužbeni prečišćeni tekst) regulisane „Naknade u vezi s obavljanjem poslaničkog i delegatskog mandata“, koji glasi: „Naknade u vezi s obavljanjem poslaničkog i delegatskog mandata u Parlamentarnoj skupštini BiH, a koje nisu regulisane odredbama čl. 30-48. ovog zakona, posebnim aktom reguliše Zajednička komisija za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH.“

Pažljivim iščitavanjem Odluke Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH, ustanovila sam da paušal nije jedina naknada koja je, mimo zakona, utvrđena ovom odlukom. U istoj ravni su razlika plaće poslanicima koji nisu u radnom odnosu i pravo na hotelski smještaj poslanika koji ne koriste naknadu za troškove smještaja, odvojenog života i posjete porodici.

Članom 4. Odluke utvrđeno je da „poslanik odnosno delegat koji nije u radnom odnosu u Parlamentarnoj skupštini BiH ima pravo na razliku plaće ako mu je plaća u matičnoj organizaciji u kojoj je stalno zaposlen manja u odnosu na plaću koju bi ostvario da je u radnom odnosu u Parlamentarnoj skupštini BiH.“

Član 13. Odluke propisuje da „za učešće u radu sjednica domova, komisija domova, kao i ostalih sjednica u vezi s poslovima Parlamentarne skupštine BiH, poslanici i delegati koji ne koriste pravo na naknadu za troškove smještaja, odvojenog života i posjete porodici imaju pravo na hotelski smještaj u hotelima koji su izabrani na tenderu.“

Ono što je sporno kod navedenih naknada (iako je diskutabilno da li su to naknade ili prava, obzirom da razlika u plaći na koju se plaćaju svi doprinosi na plaću ne može biti naknada, a korištenje hotelskog smještaja je naprosto pravo i lični izbor svakog pojedinca) jeste činjenica da ove naknade nisu utvrđene Zakonom o plaćama i naknadama u instutucijama BiH. Tako je članovima Zajedničke komisije za administrativne poslove ostavljena mogućnost raspolaganja značajnim budžetskim sredstvima, što nije u skladu sa načelom zakonitosti i transparentnosti.

Samo za paušale poslanicima i delegatima mjesečno se isplati 40.671,78 KM neto, a kada se tome dodaju razlike plaća i pravo na hotelski smještaj, jasno je da je jednoj komisiji dato preveliko pravo!

Ovo mišljenje dijeli i Ured za reviziju institucija BiH, koji smatra da je prilikom regulisanja plaća i svih drugih materijalnih prava poslanika i delegata neophodno sva prava i obaveze regulisati kroz zakonska rješenja kojim bi se obuhvatile i uvažile sve specifičnosti Parlamentarne skupštine, a ne internim aktima kao do sada. U tom procesu bi trebalo ugraditi primjere dobre prakse iz zemalja sa visoko razvijenom demokratskom kulturom, sve u cilju transparentnog i zakonitog uređivanja ove vrlo značajne i osjetljive kategorije trošenja javnih sredstava.

Moje probijanje kroz prašumu propisa dovelo me je do zaključka da se druga faza treba odvijati na malo drugačiji način – osim ukidanja paušala, potrebno je i ostale naknade koje ne tretira zakon uvesti u zakonske okvire i time jednoj maloj grupi ljudi oduzeti ulogu zakonodavca i raspolaganje značajnim budžetskim sredstvima. (Piše: Mirjana Lepić, državna parlamentarka)

Download PDF

2 Komentari

  1. Bravo Gospođo Mirjana.
    Prvi puta od “nesretnog” rata da narodni poslanik/deputat/zastupnik radi za i u ime naroda koji je birao.
    Još jednom čestitke

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here