Federacije BiH u 2017. planira se zadužiti za 1,1 milijardu maraka

0
223

Vlada Federacije BiH danas je usvojila Strategiju upravljanja dugom Federacije BiH 2017. – 2019. godina, čiji su ciljevi osiguranje sredstava za financiranje vladinih potreba (servisiranje obaveza postojećeg duga i financiranje razvojnih projekata) uz prihvatljive troškove i rizike u srednjem i dugom roku, te razvoj domaćeg tržišta vrijednosnih papira.

Kako je priopćeno iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH, Strategija je pripremljena na bazi postojećeg portfelja duga FBiH, Programa javnih investicija FBiH 2017. – 2019. godina i Dokumenta okvirnog proračuna FBiH 2017. – 2019. godina.

Pretpostavke troškova i cijena za razdoblje koje pokriva Strategija su, radi jednoobraznosti na razini Bosne i Hercegovine, urađene u suradnji s državnim Ministarstvom financija i trezora BiH, Ministarstvom financija RS-a i Direkcijom za financije Brčko Distrikta BiH.

Srednjoročna strategija upravljanja dugom Vlade FBiH 2017. – 2019. godina obuhvaća portfelj duga kojim upravlja Vlada Federacije BiH, a koji je odobrio Parlament Federacije BiH, odnosno ukupni vanjski dug FBiH, uključujući i onaj dio vanjskog duga koji je ugovoren radi prosljeđivanja krajnjim korisnicima (financijskim institucijama, javnim kompanijama, županijama, gradovima i općinama) i ukupan unutrašnji dug Vlade Federacije BiH.

Ukupan portfelj duga koji je razmatran u Strategiji se sastoji od vanjskog duga FBiH u iznosu od 5.250,05 milijuna KM (2.829,53 milijuna dolara) ili 83,77 posto ukupnog portfelja duga, te od unutrašnjeg u iznosu 1.016,99 milijuna KM (548,11 milijuna dolara), što ukupno iznosi 6.267,04 milijuna KM (3.377,64 milijuna dolara) ili 31,5 posto BDP-a FBiH.

Danas je prihvaćen i plan zaduživanja FBiH za 2017. godinu, pripremljen u skladu sa smjernicama i ciljevima definiranim Strategijom upravljanja dugom 2017. – 2019.

Na osnovu potreba identificiranih kroz Proračun FBiH za 2017. godinu i Programa javnih investicija FBiH 2017.-2019. godina, sredstva koja bi na vanjskom tržištu trebalo angažirati u 2017. godini iznose 1.105,9 milijuna KM.

Namjera je osiguranje financiranja proračuna FBiH u iznosu od 282,6 milijuna KM (25,5 posto predviđenog vanjskog financiranja) realizirati kod Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, a za realizaciju kapitalnih projekata u iznosu od 823,3 milijuna KM (74,5 posto predviđenog vanjskog financiranja) sredstva će biti osigurana od više poznatih međunarodnih financijskih institucija.

Domaće zaduživanje FBiH predviđeno je u bruto iznosu od 360 milijuna KM i bit će realizirano emisijama trezorskih zapisa ročnosti 3, 6, 9 i 12 mjeseci. Planirana otplata duga u 2017. godini iznosi 380,8 milijuna KM, tako da neto domaće zaduženje planirano u 2017. godini iznosi -20,8 milijuna KM. (Fena)

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here